Wyszukiwarka

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

OR-P.271.37.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II” w Dzierżoniowie. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-22 2020-07-22 Paweł Brzeźniak
OR-P.271.55.2020 Oprac. dok. proj., spec. tech. wyk. i odbioru rob. bud. oraz koszt. inwestorskiego, obejmujących przebudowę budynku admin.-tech. o pow. zab. 1213,91 m2 i kub. 8636,00 m3 oraz zagospodarowanie terenu przyległego do tego budynku o pow. ok. 2600 m2 dla realizacji zad. inwest. pn. „ Zag. terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiek. administracji i zaplecza tech.-socjal. oraz obsługi basenów”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-22 2020-07-22 Martyna Walaszczyk
OR-P.271.57.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-16 2020-06-16 Martyna Walaszczyk
OR-P.271.44.2020. Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz jednostek organizacyjnych z podziałem na dwie części zamówienia. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-15 2020-06-15 Martyna Walaszczyk
OR-P.271.36.2020 Kupno, dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślin w drewnianych donicach i kaskadowych kwietnikach w Rynku na działce nr 219/1 obręb Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa” - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-22 2020-05-22 Paweł Brzeźniak
OR-P.271.38.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3” w Dzierżoniowie. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-19 2020-05-19 Martyna Walaszczyk
OR-P.271.91.2019 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9 440 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-27 2019-11-27 Jolanta Szymczak
OR-P.271.48.2019 Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-01 2019-07-01 Paweł Brzeźniak

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa